Polityka prywatności
Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Joanna Kurczab-Kalemba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IziGSM. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


 2. Sposób i kategorie pozyskiwanych danych osobowych
  Od użytkowników serwisu zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, NIP oraz adres siedziby firmy. Zbieranie danych następuje poprzez ich dobrowolne podanie przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie lub dokonywania zakupów bez rejestracji. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.


 3. Cel przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu następuje w celu:
  1. realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywania zwrotów i reklamacji,
  2. wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa (podatkowych, księgowych etc.),
  3. wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych lub windykacja),
  4. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych ADO,

  przy czym na wykorzystanie danych osobowych użytkownik serwisu wyraża oddzielną, wyraźną zgodę. ADO nie uzależnia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celu realizacji umowy od udzielenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów IziGSM. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


 4. Udostępnianie danych osobowych
  Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom ? w tym biuru rachunkowemu, poczcie i firmom kurierskim, firmom hostingowym, operatorom systemów płatności, dostawcom oprogramowania biznesowego, firmom świadczącym usługi marketingowe.

 5. Sposób kontaktowania się ADO z użytkownikami serwisu
  ADO będzie się kontaktował z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


 6. Zabezpieczenie danych osobowych
  ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


 7. Prawa przysługujące użytkownikom serwisu
  Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji:
  adres e-mail: sklep@izigsm.pl,
  numer telefonu: 18 337 12 12.


 8. Okres przechowywania danych osobowych przez ADO
  ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy także, że mają Państwo prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Znajdź nas na Facebooku